Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2010

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 95 θέσεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ

Λήξη: 23/08/2010

Το Γενικό Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ενενήντα πέντε (95) συνολικώς θέσεων προσωπικού, των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (3 έτη) ως εξής:

ΠΕ: 3 ΤΕ: 46 ΔΕ: 38 και ΥΕ: 8

Μία [1] θέση ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Μία [1] θέση ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΕΙ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)
Μία [1] θέση ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τριάντα [30] θέσεις ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Πέντε [5] θέσεις ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
Μία [1] θέση ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μία [1] θέση ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Μία [1] θέση ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Οκτώ [8] θέσεις ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Δεκαεννιά[19] ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Έντεκα [11] θέσεις ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Τρεις [3] θέσεις ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
Τέσσερις [4] θέσεις ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Μία [1] θέση ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Τέσσερις [4] θέσις ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ – ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ
Τέσσερις [4] θέσεις ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Η αίτηση απευθύνεται στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από τον υποψήφιο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει στο Τμήμα Προσωπικού, στην ταχυδρομική διεύθυνση:
Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης, Νέα Ευκαρπία, Τ.Κ. 564 03 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (αρμόδια υπάλληλος για παροχή πληροφοριών: κα Μήτσου Αλίκη, τηλέφωνο : 2310 693000 – 001 – 002).
Σημείωση: Σε περίπτωση που αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 02.08.2010 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 23.08.2010 ΚΑΙ ΩΡΑ 08.00 Π.Μ. ΕΩΣ ΚΑΙ 14.00 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΕΠΙΠΕΔΟ – 1).

Δείτε την προκήρυξη

Δεν υπάρχουν σχόλια: